Elbląska Szkoła Eksperymentu E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Matura Zielona Flaga Konkurs Bóbr Projekt Mały Ratownik

Sprawdź także

Klub sportowy samorząd LNU szczep Odkrywcy talentów Rodzina 500 plus Rok dla Niepodległej

Rekrutacja 2021/22

Propozycja klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego

 

- profil HUMANISTYCZNY (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia);

profil MEDYCZNY (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia);

- profil POLITECHNICZNY (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka/ informatyka – grupy w zależności od liczby chętnych);

profil BIZNESOWY (przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski).

We wszystkich klasach językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

Jako drugiego języka obcego (w podstawie i kontynuacji) uczniowie mogą się uczyć:

języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka włoskiego -

pod warunkiem utworzenia się grupy (minimum 15 uczniów).

kLIKNIJ I OBEJRZYJ MATERIAŁY FILMOWE PROMUJĄCE SZKOŁĘ I POSZCZEGÓLNE PROFILE  

PONADTO SZKOŁA OFERUJE:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia laboratoryjne z chemii, biologii i fizyki,
 • sekcje sportowe – żeglarstwo, kajakarstwo, siatkówka, koszykówka
 • noce szantowe w muzeum szkolnym, wieczory filmowe o tematyce żeglarskiej, szkolenia żeglarskie, wyprawy i rejsy żeglarskie na własnych jachtach, żaglowcem „POGORIA”
 • spływy kajakowe,
 • zajęcia organizowane przez UKS „Horyzont”,
 • działania na rzecz innych w ramach szkolnego wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas,
 • zajęcia i spotkania  harcerskie, biwaki, nocki, zimowiska, obozy wakacyjne organizowane przez Szczep Puszczański Wanbli.

 

NASZE MOCNE STRONY:

• wysoko wykwalifikowana kadra (nauczyciele akademiccy, nauczyciele ze stopniem naukowym doktora),

• pomoc psychologa, pedagoga szkolnego oraz wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego,

• co roku mamy laureatów i finalistów w Konkursach i Olimpiadach,

• współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo-badawczymi,

• posiadamy certyfikaty: Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Zielonej Flagi, Szkoły na TIK, Solidarnej Szkoły Fundacji Św. Mikołaja, certyfikat MEN Bezpieczna Szkoła, Bezpieczna Przyszłość,

• szkoła realizowała projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego takie jak: Akademia Uczniowska, Aktywna Edukacja, Cyfrowa Szkoła,

• pracujemy z uczniami  uzdolnionymi w oparciu o indywidualny tok nauczania,

• gwarantujemy możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy,

• zapewniamy bogatą ofertę kulturalną - koncerty, kino, teatr (wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, teatrów w całej Polsce),

• wzbogacamy program nauczania, organizując: spotkania z ludźmi kultury, nauki i sztuki, lekcje w muzeach, wycieczki krajowe i zagraniczne (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy),

• stwarzamy uczniom możliwość pokazania swoich talentów i zdolności artystycznych organizując Dzień Muzyki oraz zainteresowań i pasji naukowych w trakcie Dnia Nauki,

• zapewniamy bardzo dobre warunki lokalowe, estetycznie urządzone i nowocześnie wyposażone pracownie,

• w naszej bibliotece znajduje się wyjątkowo bogaty księgozbiór,

• oferujemy funkcjonalne i estetyczne szafki szkolne,

• dbamy o bezpieczeństwo uczniów (monitoring na korytarzach i na zewnątrz budynku),

• w szkole działa sklepik szkolny,

• I LO to szkoła o niepowtarzalnej atmosferze dzięki XIX-wiecznym wnętrzom z magicznym labiryntem szkolnych korytarzy (zobacz też nasz budynek z perspektywy drona:) - tutaj).

Wszystkich chętnych do wirtualnych spacerów po I LO odsyłamy do tego artykułu.

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI  do KLAS pierwszych

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/22 odbywać się będzie  

drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://www.eped.pl

 

Dzięki wykorzystaniu systemu, kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

 

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1.

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do
I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków          lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 17 maja 2021 r. (poniedziałek)

do 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

 

2.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO w Elblągu
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i
o
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje.

 

 

od 25 czerwca 2021 r.
(piątek)

do 14 lipca 2021 r. (środa)

do godz. 15.00

 

3.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,         w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

 

do 14 lipca 2021 r. (środa)

 

4.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę              w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

 

do 21 lipca 2021 r. (środa)

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I LO w Elblągu.

 

 

22 lipca 2021 r. (czwartek)

 

6.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do I LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

 

od 23 lipca 2021 r.

(piątek)

do 30 lipca 2021 r. (piątek)

do godz. 15.00

 

 

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych           do  I LO w Elblągu.

 

 

2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)
do godz. 14.00

 

 

8.

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 5 sierpnia 2021 r.

 

9.

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od komisji rekrutacyjnej

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11.

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI  do  klas pierwszych I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 im. Juliusza Słowackiego w ELBLĄGU na rok szkolny 2021/2022

 

   1. Podstawa  prawna  

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego 
  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenie Nr 7 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
   na rok  szkolny 2021/2022 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

 

2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego  im. Juliusza Słowackiego  w  Elblągu

Wymagane  dokumenty

Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Elblągu
  wypełniają arkusz w programie  EPED  dla szkół Elbląga i przesyłają go elektronicznie.  Do szkoły należy dostarczyć:

 • podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem - wydrukowane z elektronicznego systemu,
 • świadectwo  ukończenia  szkoły podstawowej,
  • kartę zdrowia - tylko młodzież spoza Elbląga,
  • dwie fotografie,
  • inne dokumenty posiadane przez kandydata - osiągnięcia, udział w konkursach.

 Kryteria rekrutacji

  I etap rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://www.eped.pl                                                                                      

 O przyjęciu  kandydata   do  klasy pierwszej  I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu decydują:

 • liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego
  w ostatnim roku nauki  w szkole podstawowej  zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażonych  w skali procentowej z:

 1)    języka polskiego ( max 100% = 35 pkt ),

 2)    matematyki ( max 100% = 35 pkt ),

 3)    języka obcego nowożytnego  ( max 100% = 30 pkt ).

Wyniki  procentowe z języka polskiego i matematyki  mnoży się przez 0,35  ( maksymalnie 35 punktów, czyli jeden procent w każdym zakresie odpowiada wartości  0,35 punktu ) a wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 ( maksymalnie 30 punktów)  – maksymalnie 100 punktów z trzech zakresów egzaminu łącznie.

 • liczba punktów uzyskanych z przeliczenia  na punkty ocen z:  j. polskiego, matematyki, biologii i  j. obcego  ( kontynuacja) - maksymalnie 72 punkty. 

   Z  każdego przedmiotu przyjmuje się przelicznik punktowy: 

-      celujący – 18 punktów

-      bardzo dobry – 17 punktów

-      dobry - 14 punktów

-      dostateczny - 8 punktów

-      dopuszczający - 2 punkty

 

 • uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • osiągniecia w zakresie  aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –3 punkty
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych   wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalna liczba punktów do uzyskania - 18.

Uwaga!

 • Szczegółowe zasady przeliczania na punkty kryterium uzyskania szczególnych osiągnięć  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego  do publicznych  przedszkoli, szkół  i placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)

( załącznik nr 4 do pobrania)

Miejsca uznane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za wysokie w zawodach  (konkursach)  wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu:

 - międzynarodowym i krajowym : miejsca 1-10;

 - wojewódzkim: miejsca 1-5;

 - powiatowym: 1-3.

 

II etap rekrutacji

Jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

 

Zdjęcia