Opieka Pedagogiczno - Psychologiczna

 

Godziny pracy pedagoga, psychologa

 

01.09.2021

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Anna Koka

 

Pedagog szkolny

 

8.00 – 13.00

 

9.00 – 13.00

 

 

8.00 – 11.00

 

 

 

10.00 – 15.00

 

 

8.00 – 12.00

 

Iwona Tomczak

Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 Istnieje możliwość spotkania w godzinach popołudniowych po wcześniejszym uzgodnieniu z pedagogiem, psychologiem (tel. 55 625 89 04) 

 

Czym zajmuje się pedagog szkolny?


(na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 • Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli  w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia.

Każdy potrzebujący pomocy pedagogiczno-psychologicznej może ponadto skorzystać z telefonów zaufania, gdzie dzwoniący zachowuje anonimowość.

przygotowała: A.Koka - pedagog

 

WYKAZ INSTYTUCJI W ELBLĄGU

DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ POMOCY DZIECKU I RODZINIE

 

 

Lp.

Nazwa instytucji

Adres

Telefon

1

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

ul. Słoneczna 14

55 625 82 30

2

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży KARAN

 

ul. Królewiecka 197

55 649 69 49

3

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia dla Dzieci i Młodzieży „Dom Zacheusza”

ul. Królewiecka 197

55 649 69 49

4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – sekretariat

 • Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

 

 • Zespól Interdyscyplinarny (przemoc w rodzinie - „niebieska karta”)

 

 • Radca prawny

ul. Winna 9

55 230 60 00

 

55 625 61 22

 

 

55 625 61 00

 

 

 

55 230 60 00

5

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci:

 • Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

 • Punkt Konsultacyjny (psycholog, pedagog, prawnik – nieodpłatne porady)

 • TELEFON ZAUFANIA

  55 233 82 10

ul. 1 – go Maja 37

55 233 82 10

6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

 • Zespół Poradnictwa Rodzinnego (bezpłatna, kompleksowa, pomoc specjalistyczna – działania profilaktyczno-terapeutyczne na rzecz dzieci i osób dorosłych)

 • Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy domowej

ul. Komeńskiego 40

 

 

 

 

 

 

 

55 233 62 82

55 233 71 43

 

 

 

 

55 233 62 82

7

Elbląskie Centrum Mediacji:

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (opieka psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna, prawna oraz bezpłatny pobyt w Ośrodku)

ul. Z. Jaszczurczego 17 p.101

55 642 44 25

55 255 00 01

8

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – dom dla matek z małoletnimi dziećmi

ul. Nowodworska 49

55 233 80 79

9

Ogólnopolski bezpłatny TELEFON ZAUFANIA dla młodzieży i dzieci potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony.

www.116111.pl

116111

10

Stowarzyszenie „MONAR” Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Elbląg

 

ul. Bema 80

(55) 236 92 13

 

 

Przygotowała:

pedagog Anna Koka

 

 Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyski za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.


800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.


116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..


800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).


800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.


112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej