Doradztwo zawodowe

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.(Eurypides)

Szkolny Doradca Zawodowy
Anna Koka

Masz nurtujące Ciebie pytania związane ze swoją przyszłą karierą zawodową
- przyjdź na konsultacje indywidualne.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAM
 gabinet 25

 Zadania szkolnego doradcy zawodowego 

 

 • systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie poszczególnych uczniów, rodziców na informacje edukacyjne i zawodowe;
 • pomaga uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień oraz innych cech istotnych przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych planowaniu kariery zawodowej;
 • udziela uczniom indywidualnych porad zawodowych;
 • pomaga w określaniu możliwości zawodowych uczniów mających określone ograniczenia psychofizyczne i wskazuje odpowiednie dla nich rodzaj zatrudnienia;
 • udziela im informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania zawodu;
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzi zajęcia klasowe przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • prowadzi zajęcia grupowe (warsztaty) umożliwiające nabycie przez uczniów odpowiednich umiejętności poszukiwania, uzyskiwania i utrzymania pracy;
 • współpracuje z innymi nauczycielami (radą pedagogiczną) w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie orientacji zawodowej;
 • współpracuje z rodzicami, udziela informacji na temat aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, informuje o zawodach oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy;
 • opracowuje i aktualizuje informacje o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy;
 • upowszechnia wiedzę na temat planowania kariery zawodowej, możliwości pozyskiwania informacji o zawodach, uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych, sytuacji na rynku pracy lokalnym, krajowym i w UE;
 • prowadzi odpowiednią dokumentację udzielanych porad,
 • sporządza sprawozdania z prowadzonej działalności;
 • kieruje w sprawach trudnych do specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, lekarza medycyny pracy.

 

Korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego

Dla indywidualnych odbiorców: 
• łatwy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej – dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
• poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
• świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
• ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
• świadomość konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
• mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Dla szkół: 
• realizacja zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w ramowych statutach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego,
• zapewnienie ciągłości działań orientacyjno – doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programów wychowawczych szkół i placówek,
• utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

Dla innych podmiotów edukacyjnych: 

• uzyskanie przepływu informacji zawodowej sprzyjającego trafnym wyborom uczniów i korzystnie wpływającego na dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy,

Dla państwa i władz lokalnych: 
• zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki,
• podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu,
• zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez Komisję Unii Europejskiej.

Dla pracodawców: 
• zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy.

 

PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

DORADCA ZAWODOWY - osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.
(por.: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wyd. MPiPS. Tom V, Zeszyt 2 cz. II. s. 497)

Doradztwo zawodowe: świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. (por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego Nr 2/11. s. 29 ).

Poradnictwo zawodowe: długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. (por.: Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy. (1996) Wyd. KUP. s. 4, maszynopis)

Informacja zawodowa: zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji. (por.: K. Lelińska: Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych. (1985). WSiP. s. 35)

Orientacja zawodowa: działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły. (por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji (1999) s. 29)

Informacja edukacyjna: zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem. (opr. G. Sołtysińska).

Zawód:wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.(por.: J. Szczepański: Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową. Socjologia zawodów. (1965) KiW.)

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego: ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.(opr. A. Łukaszewicz).

Wybrane przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwość

 wyboru kierunku kształcenia.

ALERGIA - przeciwwskazania:

- kontakt z alergenami ( np.: sierść, pyłki traw, pleśń, kurz, roztocze i inne),

- praca w środowisku zanieczyszczonym,

- praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,

- praca w kontakcie ze środkami drażniącymi,

- praca związana z dużym wysiłkiem fizycznym,

- narażenie na nadmierny stres i obciążenie emocjonalne.

ASTMA I INNE SCHORZENIA OSKRZELI - przeciwwskazania:

- nadmierny wysiłek fizyczny,

- narażenie na obciążenie emocjonalne i silny stres,

- przebywanie w pyle, oparach gazów i substancji chemicznych,

- praca w środowisku zanieczyszczonym, zadymionym,

- praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,

- przebywanie w pomieszczeniach narażających na kontakt z alergenem,

- praca w zmiennych warunkach środowiskowych ( częściowo w pomieszczeniu, częściowo na

wolnym powietrzu),

- przebywanie w środowisku nadmiernie wilgotnym lub zbyt suchym.

CHOROBY NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO - przeciwwskazania:

- praca w środowisku zimnym i wilgotnym,

- praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,

- wykonywanie czynności z narażeniem na kontakt ze środkami i substancjami neurotoksycznymi   (metale ciężkie, substancje i związki chemiczne, leki),

- prace realizowane w trudnych warunkach środowiskowych,

- czynności powodujące duże obciążenie fizyczne.

 CHOROBY SKÓRY - przeciwwskazania:

- prace w mikroklimacie wilgotnym lub bardzo suchym,

- prace w kontakcie z detergentami, środkami chemicznymi, produktami spożywczymi, smarami,

lakierami, olejami,

- praca w sytuacji ekspozycji społecznej chorobowo zmienionych partii skóry,

- praca w warunkach środowiskowych nasilających objawy schorzenia np.: słońce,

- praca w warunkach stresogennych.

CHOROBY STATÓW I REUMATYCZNE - przeciwwskazania:

- przebywanie w środowisku wilgotnym, w zimnych pomieszczeniach,

- praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, na wolnym powietrzu,

- prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,

- praca związana z narażeniem na działanie drgań mechanicznych (o dużej częstotliwości).

 CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO - przeciwwskazania:

- przeciwwskazane prace w narażeniu na substancje hepatotoksyczne,

- prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,

- narażenie na działanie czynników stresogennych, silne napięcie emocjonalne,

- prace wymuszające nieprzestrzeganie zaleconej diety ( np.: związane z degustacją potraw).

 CUKRZYCA - przeciwwskazania:

- praca na wysokości

- praca przy obsłudze maszyn i urządzeń ruchu,

- prace wymagające znacznego wysiłku fizycznego,

- prace wywołujące napięcie, związane z dużym narażeniem na czynniki stresogenne,

- zawody i prace, które narażałaby na urazy pracownika i otoczenie,

- praca realizowana w zmiennych warunkach organizacyjnych,

- zawody utrudniające przestrzeganie zaleceń dietetycznych,

- praca wymagająca nadmiernego zaangażowania narządu wzroku.

MIGRENA - przeciwwskazania:

- czynności wymagające wysiłku fizycznego, związane z dźwiganiem ciężarów,

- sytuacje wywołujące silny stres, napięcie, obciążenie emocjonalne,

- praca przy obsłudze maszyn, urządzeń, powiązane z dużym wydatkiem energetycznym,

- kierunek kształcenia związany z dużą zmiennością sytuacji oraz realizowane w stanie silnego stresu i dużego napięcia nerwowego, połączone z dużą odpowiedzialnością,

- prace w mikroklimacie zimnym lub gorącym, pod ziemią , pod wodą, z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego,

- prace realizowane w warunkach dużego natężenia hałasu.

NADMIERNA POBUDLIWOŚC NERWOWA, NERWICA - przeciwwskazania:

- prace powiązane z dużym napięciem nerwowym, z dużą odpowiedzialnością, z narażeniem na

działanie czynników stresogennych,

- czynności wymagające dużej koncentracji uwagi i dokładności,

- prace precyzyjne wymagające skomplikowanych operacji manualnych,

- prace związane z udzielaniem pomocy innym ludziom,

- prace realizowane w sytuacjach kryzysowych lub związane z silną presja społeczną.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚC RUCHOWA - przeciwwskazania:

- praca w wymuszonej pozycji ciała,

- praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej,

- praca wymagająca dużej precyzji i sprawności manualnej,

- praca związana z dźwiganiem ciężarów,

- praca wymagająca dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- praca na wysokości,

- czynności związane z dużym wysiłkiem fizycznym.

PADACZKA I INNE SCHORZENIA PRZEBIEGAJĄCE Z UTRATĄ ŚWIADOMOŚCI LUB ZABURZENIAMI RÓWNOWAGI - przeciwwskazania:

- praca na wysokości,

- wykonywanie czynności związanych z koniecznością używania maszyn i urządzeń będących w ruchu,

- prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej,

- czynności wymagające dużej koncentracji uwagi,

- czynności wymagające wysiłku fizycznego związane z dźwiganiem ciężarów,

- sytuacje wywołujące silny stres, napięcie, obciążenie emocjonalne,

- praca przy obsłudze maszyn i urządzeń powiązana z dużym wydatkiem energetycznym,

- praca w mikroklimacie gorącym i zimnym, pod ziemią, pod wodą, z narażeniem na pole

elektromagnetycznym.

- kierunki kształcenia związane z dużą zmiennością sytuacji oraz realizowane w stanie silnego stresu i dużego napięcia nerwowego połączone z dużą odpowiedzialnością,

- praca w środowisku z pulsującym, zmiennym światłem,

- względne ograniczenie: długotrwała praca z komputerem.

SCHORZENIA NARZĄDU MOWY - przeciwwskazania:

- prace wymagające długotrwałego wysiłku głosowego,

- prace związane z kontaktem werbalnym z innymi osobami,

- prace związane z obsługą klientów,

- zawody związane z silną ekspozycją społeczną,

SCHORZENIA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO/np.: białaczka i inne/ - przeciwwskazania:

- prace z narażeniem na substancje mielotoksyczne,

- prace związane z narażeniem na uszkodzenie ciała, urazy i skaleczenia,

- prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,

- narażenie na silny stres i obciążenie emocjonalne,

- prace w zmiennych i trudnych warunkach atmosferycznych,

 SRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA - przeciwwskazania:

- praca obciążająca fizycznie/ z dużym wysiłkiem fizycznym.

- praca w długotrwałej ciągłej pozycji stojącej lub w wymuszonej pozycji ciała ( np.: siedzącej, z

pochyleniem itp.).

- praca związana z dźwiganiem ciężarów,

- praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,

- praca na wysokości.

WADY SERCA i inne schorzenia układu krążenia ( uwzględnić należy wydolność fizyczną oraz

ewentualne zagrożenie utratą świadomości) - przeciwwskazania:

- praca związana z wysiłkiem fizycznym i dźwiganiem ciężarów,

- praca w wysokiej temperaturze lub mikroklimacie zimnym,

- prace w dusznych pomieszczeniach, pod ziemią, pod wodą, z narażeniem na działanie pola

elektromagnetycznego,

- prace związane z dużym napięciem nerwowym, narażeniem na stres i obciążenie emocjonalne,

- prace w warunkach dużego natężenia hałasu,

- praca na wysokości,

- praca przy obsłudze maszyn i urządzeń powiązana z dużym wydatkiem energetycznym (np.: maszyn w ruchu).

WADY SŁUCHU - przeciwwskazania:

- czynności narażające narządy zmysłów na uszkodzenia,

- konieczność przebywania w hałasie,

- praca na wysokości,

- prace związane z obsługa interesantów,

- prace wymagające kontroli słuchowej wykonywanych czynności i bezpieczeństwa sytuacji,

- prace, w niektórych narząd słuchu wykorzystywany jest do diagnostyki stanu urządzeń i organizmów żywych.

WADY WZROKU (np.: silna krótkowzroczność, jednooczność, zez i inne) - przeciwwskazania:

- wykonywanie czynności precyzyjnych wymagających dużej dokładności,

- praca przy niekorzystnym lub niewielkim oświetleniu,

- praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego,

- praca przy obsłudze maszyn w ruchu, monitorach ekranowych,

- prace wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- praca w środowisku silnie zanieczyszczonym (np.: pyły, pary, gazy),

- czynności w których wymagana jest wzrokowa kontrola pracy, wymagające stałego napięcia obu lub jednego oka,

- praca na wysokościach i rusztowaniach,

- prace związane z prowadzeniem pojazdów i służbą ruchu,

- praca angażująca długotrwałe zmysł równowagi.